Jūrmalas aizsardzības biedrība ir iepazinusies ar publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojumu zemesgabalam Krastciems 0501, kas paredz jaunu kapsētu teritoriju izveidi un ar to saistītu ceremoniālu ēku un krematoriju izveidi. Biedrības pārstāvji piedalījās arī 2018.gada 30. augusta publiskās apspriešanas sanāksmē.

Mēs neapšaubām, ka pašvaldībai ir savlaicīgi jādomā par kapsētu nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, tomēr mums ir virkne iebildumu.

Detālplānojuma rakstiskajā daļā neatradām atsauci uz veiktu pētījumu par esošajām kapsētām, ikgadējo pieprasījumu pēc kapa vietām, kā arī analīzi par plānoto pakalpojumu pieprasījuma dinamiku nākamajos gados, kas būtu pirmais solis ceļā uz sabalansētu un ilgtspējīgu kapu saimniecības attīstību pilsētā.

Saistībā ar plānoto krematorijas jaunbūvi – jau šobrīd mirušo kremēšana tiek nodrošināta Rīgā un ir brīvi pieejama ikvienam jūrmalniekam. Turklāt ir zināms, ka šobrīd paralēli vairākās pilsētās tiek plānota jaunu krematoriju izbūve, kas liecina, ka piedāvājums tuvākajā laikā šajā pakalpojumu sektorā ievērojami palielināsies.

Krematorijas darbība nekādā veidā nav pašvaldības funkcija. Sanāksmē tika apstiprināts, ka kremēšana būs jānodrošina privātam uzņēmējam ar publiskās privātās partnerības palīdzību. Turklāt ekonomisku apsvērumu dēļ būs jāsniedz arī pakalpojums citu pašvaldību iedzīvotājiem. Mūsuprāt, šāds uzņēmējdarbības veids kūrortpilsētā nav atbalstāms, ņemot vērā gan dzīvojamo rajonu tiešo tuvumu, gan vispārējās šī pakalpojuma attīstības tendences un prognozējamo piedāvājuma pieaugumu.

Pašas kapsētu teritorijas izveidošanai ir paredzēta neadekvāti liela (ap 53 ha) dabas teritorija. Tas izskaidrojams ar to, ka tiek daļēji saglabāti koki, kāpas  un vietas ar aizsargājamiem augiem un apbedījumu vietas tiek veidotas kā atsevišķi bloki starp tiem. Iespējams, ka šādā veidā kapu teritorija ir pievilcīgāka, tomēr iedzīvotājiem nav raksturīgi izmantot kapsētas pastaigām.

It sevišķi šāda izšķērdīga rīcība ar dabas pamatni ir vērtējama negatīvi teritorijā, kuru tuvākas un tālākas apkārtnes rajonu iedzīvotāji izmanto sportam, aktīvai rekreācijai un atpūtai ar mājdzīvniekiem. Šo meža nogabalu ir iecienījuši mājdzīvnieku saimnieki no visas Jūrmalas, jo šī ir retā dabas teritorija, kur ir atļautas pastaigas ar mājdzīvniekiem.

Tāpat arī gan mūsu, gan vietējo iedzīvotāju pēdējo gadu novērojumi rada pārliecību, ka tomēr var arī tikt pārsniegti pieļaujamie gruntsūdeņu līmeņi, un izvēlētā teritorija neatbilst kapsētas izveidei definētajām minimālajām prasībām.

Uzskatām, ka šādos apstākļos pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvas kapsētas izveidei pilsētas teritorijā vai arī jāmeklē sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām. 

Pirms šāda detālplāna izstrādes obligāti ir jāveic rūpīga sociāli ekonomiskā analīze un jāizvērtē visi dažādu alternatīvu sociāli ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – tikai tā ir iespējams sabalansēt visu iesaistīto pušu vēlmes.