Šis zemesgabals –dabas pamatne , kuru valsts ir iznomājusi privātpersonai, atrodas kāpās, kur saskaņā ar likumu un pilsētas plānojumu apbūves iespējas ir strikti ierobežotas. Izņēmuma kārtā tur atļauta apbūve bērnu kompleksa izveidei. Tas nozīmē, ka drīkst uzsliet šūpoles, ierīkot smilšu kastes, slidkalniņus un citas līdzīga veida ierīces bērnu vajadzībām. Pret šādu šīs teritorijas izmantošanu biedrība nebūtu iebildusi. Taču JAB konstatēja, ka izsniegtā būvatļauja paredzēja jaunu, ne tikai bērniem paredzētu ēku celšanu. Šī iemesla dēļ biedrība vispirms apstrīdēja šo būvatļauju kā prettiesisku Jūrmalas domē (iesniegums tika noraidīts), bet pēc tam – Administratīvajā rajona tiesā, kas ar savu 2012. gada 19. jūnija lēmumu piekrita JAB vērtējumam un atcēla Jūrmalas domes lēmumu.

buvnieciba bulduri 1114

buvnieciba bulduri 1114

2006.gada 12.jūnijā Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde izsniedza Vivitai Sidorovai plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.14-10/362 bērnu atpūtas kompleksa jaunbūves projekta izstrādei.

Pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izstrādāts būvprojekts Nr.274 „Bērnu atpūtas kompleksa jaunbūve, nulles cikls Bulduri 1114, Jūrmalā”, kas akceptēts Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē 2009.gada 4.jūnijā ar Nr.274.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr.503 Vivitai Sidorovai izsniegta būvatļauja bērnu atpūtas kompleksa jaunbūves, nulles cikla Bulduri 1114, Jūrmalā, būvniecībai ar derīguma termiņu līdz 2015.gada 15.jūnijam.

2010.gada 21.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē iesniegts Jūrmalas aizsardzības biedrības apstrīdēšanas iesniegums, ar ko apstrīdēta būvatļauja.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr.1.1-36/4544 apstrīdēšanas iesniegums noraidīts, un būvatļauja atstāta negrozīta.

2010.gada 12.novembrī Administratīvajā rajona tiesā Jūrmalas aizsardzības biedrība iesniedza pieteikums par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma atcelšanu.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums 1995.-2007.gadam (ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim) noteic, ka zemes gabals Bulduri 1114 atrodas „Dabas pamatnes” zonā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas joslā. Zemesgabals Bulduri 1114 ietilpst teritorijā „Bulduri 1001”, kurai ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 apstiprināts detālplānojums. Saskaņā ar detālplānojumu zemesgabals Bulduri 1114 ietilpst piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves (PK) (Teritorijas plānojumā tā ir definēta kā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas josla (PM)) un ir attiecīgi apzīmēta kā teritorija „PK-2”. Atbilstoši detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai teritorija, kas apzīmēta ar „PK-2”, ir parks kā dabiska un cilvēku veidota teritorija, kuru veido dabas elementu un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela estētiska, sanitāri higiēniska un rekreācijas nozīme un kuru uzturēšanai nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga audžu kopšana un atjaunošana. Savukārt teritorijas, kas detālplānojumā apzīmēta kā „PK-1”, plānojumā noteiktās un attēlotajās kā teritorijas apbūves izvietojuma vietās atļauta apbūve, tostarp parka būves bērnu atpūtai.

Vivitai Sidorovai 2006.gada 12.jūnijā izdotajā arhitektūras un plānošanas uzdevumā kā būvējamais objekts norādīts – bērnu atpūtas kompleksa jaunbūve. Arī izstrādātais tehniskais projekts nulles ciklam projektējamo objektu nodēvējis atbilstoši arhitektūras un plānošanas uzdevumā norādītajam – „Bērnu atpūtas kompleksa jaunbūve”, kas nozīme- šūpoles, smilšu kastes, slidkalniņi un citas līdzīgas tipa būves vai instalācijas, kas piemērotas bērniem domātām aktivitātēm, nevis jebkādam citam pielietojumam piemēram būves vai ēkas.

Jūrmalas Aizsardzības biedrība konstatēja, ka izsniedzot Būvatļauju, ir vēlme panākt citu leģitīmu mērķi, kas neizriet no Jūrmalas teritorijas plānojuma un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par detālplānojuma projekta "Bulduri 1001" saistošās daļas apstiprināšanu”.

2012.gada 19.jūnijā Administratīvā rajona tiesa Sprieduma lietā Nr.A420804310 apmierināja Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikumu un atcēla Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr.1.1-36/4544, ar kuru atstāja negrozīta Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2010.gada 11.jūnija būvatļauja Nr.503 (bērnu atpūtas kompleksa jaunbūves nulles cikla Bulduri 1114, Jūrmalā, būvniecībai), ar tā pieņemšanas dienu.